การจัดการของทีมและงาน
เรียบง่ายขึ้น


โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับ 

เวลาและการเข้างาน, การจัดการงาน


การจัดการของทีมและงาน

เรียบง่ายขึ้น


โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับ

เวลาและการเข้างาน, การจัดการงาน

การจัดการจะง่ายขึ้นด้วยShopl


การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

การแจ้งเตือนและการวิเครา

ะห์ตามเวลาจริง


ผิดหวังกับข้อมูลการเข้า-ออกงานที่ไม่ถูกต้อง?
ด้วยตัวเลือกเช่น Wi-Fi, GPS, 
การจดจำใบหน้า, 

คุณสามารถจัดการการเข้า-ออกงานได้อย่างน่

าเชื่อถือรับการแจ้งเตือนตามเวลาจริงและก

ารวิเคราะห์ความผิดปกติ
ส่งมอบงานในขั้นตอนเดียว,
รวบรวมผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ


เบื่อกับการติดต่อพนักงานด้วยตนเอง
เพื่อเช็คว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่?
ส่งประกาศ, สำรวจ และรวมถึงงานอื่นๆ
ทีเดียวและรวบรวมผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ
พนักงานใหม่

เริ่มทำงานได้ทันที


พนักงานของคุณเข้าและออก

ทีมของคุณบ่อยไหม?

ด้วย Shopl คุณไม่จำเป็นต้อง
โอนงานใหม่ทุกครั้งShopl ให้บริการ
กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Electronics

โปรโมเตอร์สามารถตั้งใจและให้ความสำคัญก