การเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้า

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้ง่าย
สำหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้า
การขาย
ตรวจสอบผลงานการขายตามร้านค้าแบบเรียลไทม์


ผู้จัดการสามารถตรวจสอบการขาย ตามผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาแบบเรียลไทม์, ดาวน์โหลดข้อมูลและรวมรวมใบเสร็จการขาย


ราคา
รวบรวมและวิเคราะห์ราคา แบรนด์ของคุณเองและคู่แข่ง


รวบรวมและวิเคราะห์ราคา, แบรนด์ของคุณและคู่แข่งคุณสามารถดูราคาการขาย ตามช่วงเวลาหรือผู้จัดจำหน่ายทีเดียว


สินค้าคงคลัง
ดูสถานะสินค้าคงคลัง
แบบเรียลไทม์


ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าด้วยแผนภูมิและแผนที่ สามารถตรวจสอบว่าร้านค้าใดมีผลิตภัณฑ์ในสต็อกหรือว่าหมดสต็อก


สถานะสินค้าจัดแสดง
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ 
shelf share 
แบรนด์ของคุณและคู่แข่ง


รวบรวมสถานะสินค้าจัดแสดงแบรนด์ของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ shelf share, และตรวจสอบอัตราการเข้าถึงตามผลิตภัณฑ์


ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้า
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้ง่าย สำหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในร้านค้า
การขาย
ตรวจสอบผลงานการขาย ตามร้านค้าแบบเรียลไทม์

ผู้จัดการสามารถตรวจสอบการขายตามผลิตภัณฑ์และช่วงเวลาแบบเรียลไทม์
ดาวน์โหลดข้อมูลและรวมรวมใบเสร็จการขาย
ราคา
รวบรวมและวิเคราะห์ราคาและแบรนด์
คุณและคู่แข่ง

รวบรวมและวิเคราะห์ราคา, แบรนด์ของคุณเองและคู่แข่ง
คุณสามารถดูราคาการขายตามช่วงเวลาหรือผู้จัดจำหน่ายทันที


สินค้าคงคลัง
ดูสถานะสินค้าคงคลัง
แบบเรียลไทม์

ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าด้วยแผนภูมิและแผนที่
สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าร้านค้าใดมี
ผลิตภัณฑ์ในสต็อกหรือว่าหมดสต็อก
สถานะสินค้าจัดแสดง
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ shelf share ของคุณเองและคู่แข่ง

รวบรวมสถานะสินค้าจัดแสดงแบรนด์ของคุณ คุณสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ shelf share, และตรวจสอบอัตราการเข้าถึงตามผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้