กำหนดการ

การจัดการตารางเวลา
เหมาะสำหรับการทำงาน
เป็นกะ
เทมเพลตกำหนดการ
กำหนดตารางที่ใช้บ่อย
ด้วยเทมเพลต


ถ้าคุณกำหนดตารางที่ใช้บ่อยด้วยเทมเพลต
คุณสามารถป้อนตารางการเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น


อัปโหลดกำหนดการ
อัปโหลดกำหนดการ
จำนวนมากทีเดียว


อัปโหลดกำหนดการของพนักงาน
รายอาทิตย์หรือรายวันด้วยไฟล์ Excelแก้ไขกำหนดการ
แก้ไขกำหนดการได้เอง 
บนแอปมือถือ


เปลี่ยนเวลาทำงานแก้ไขง่ายๆบนแอปมือถือ

คุณสามารถส่งคำขอวันลาหรือการทำงานล่วงเวลาเทรนด์กำหนดการ
ดูเทรนด์กำหนดการทีเดียว


ดูกำหนดการของพนักงานทีเดียวและอนุมัติคำขอวันลาหรือการทำงานล่วงเวลาเป็นต้น


Coming soon
Group calendar


ลงทะเบียนอีเว้นสำคัญใน Group calendar 

เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรโมชั่นเป็นต้น
กำหนดการของพนักงานจะแสดงบนปฏิทิน 

และสามารถแชร์กำหนดการที่สำคัญสำหรับทีมได้อย่างง่าย


กำหนดการ
การจัดการตารางเวลา
ที่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นกะ

เทมเพลตกำหนดการ
กำหนดตารางที่ใช้บ่อย
ด้วยเทมเพลต

ถ้าคุณกำหนดตารางที่ใช้บ่อย
ด้วยเทมเพลต
คุณสามารถป้อนตาราง
การเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

อัปโหลดกำหนดการ
อัปโหลดกำหนดการ
จำนวนมากทีเดียว

อัปโหลดกำหนดการของพนักงาน
รายอาทิตย์หรือรายวันด้วยไฟล์ Excel

แก้ไขกำหนดการ
แก้ไขกำหนดการได้เอง 
บนแอปมือถือ

ต้องการที่จะเปลี่ยนเวลาการทำงาน
แก้ไขง่ายๆ บนแอปมือถือ

คุณสามารถส่งคำขอวันลาหรือการทำงานล่วงเวลา
เทรนด์กำหนดการ
ดูเทรนด์กำหนดการ 
ทันที

ดูกำหนดการของพนักงานทันที
และอนุมัติคำขอ
วันลาหรือการทำงานล่วงเวลาเป็นต้น
Coming soon
Group calendar

ลงทะเบียนอีเว้นสำคัญใน Group calendar
เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, โปรโมชั่นเป็นต้น
กำหนดการของพนักงานจะแสดงบนปฏิทิน
และสามารถแชร์กำหนดการที่สำคัญสำหรับทีม
ได้อย่างง่าย
การขอวันลาและการบริหาร
อนุมัติคำขอวันลาของพนักงาน
และบริหารจัดการเทรนด์การใช้
การทำงานล่วงเวลา
ตั้งเวลาทำงานล่วงเวลาตาม
โยบายของบริษัท
และตรวจสอบเทรนด์
บริหารพนักงานตั้งครรภ์/หลังคลอด
ลงทะเบียนพนักงานตั้งครรภ์และกำหนด
นโยบายการทำงาน
แยกต่างหากตามนโยบายของบริษัทคุณ
ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
การขอวันลาและการบริหาร


อนุมัติคำขอวันลาของพนักงาน

และบริหารจัดการเทรนด์การใช้


การทำงานล่วงเวลาตั้งเวลาทำงานล่วงเวลาตามนโยบายของบริษัท และตรวจสอบเทรนด์


บริหารพนักงาน
ตั้งครรภ์/หลังคลอด


ลงทะเบียนพนักงานตั้งครรภ์และกำหนดนโยบายการทำงานแยกตามนโยบายของบริษัทคุณ


ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้