การจัดการงาน
การไม่ให้พลาดงานประจำวัน
ที่ได้รับมอบหมาย

การจัดการงาน

การไม่พลาด
งานประจำวันที่ได้
รับมอบหมาย
To-do
มอบหมาย to-do
ด้วยเพียงไม่กี่คลิก


ผู้จัดการสามารถกำหนด to-do ให้ กับพนักงานหรือสถานที่ทำงาน ผ่านแอปมือถือและตรวจสอบผลลัพธ์แบบเรียลไทม์


To-do
วิเคราะค์ผลลัพธ์ด้วย AI


AI วิเคราะค์ความคล้ายคลึงของ รูปถ่ายที่อัปโหลดและรูปไกด์, คุณสามารถแยกงานที่ต้องทำใหม่อย่างง่ายโดยการเปรียบเทียบ


รายงาน
สร้างรายงานต่างๆ
อย่างง่ายด้วยแอปมือถือ


สร้างฟอร์มรายงานสำหรับบริษัทของคุณ

โดยการรวมบล็อกเหมือน LEGO


รายงาน
ใคร, เมื่อไหร่, ที่ไหน? 
กำหนดตามรายงาน!


คุณสามารถกำหนดว่าใครเป็นผู้สร้างรายงาน, กรอกรายงานเมื่อไหร่, และแต่ละรายงานควรจะถูกสร้างขึ้นที่ไหน เมื่อคุณกำหนดวันที่เฉพาะสำหรับการสร้างรายงาน, จะแจ้งพนักงานก่อนที่จะตอกบัตรออก


การจัดการเป้าหมาย
ดูเป้าหมายการขายและอัตราความสำเร็จทีเดียว


จัดการเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายตามสถานที่ทำงานหรือพนักงาน, และตรวจสอบอันดับสถานที่ทำงานหรือพนักงาน ตามกราฟเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จ


การเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เบิกค่าใช้จ่ายคืนแบบง่าย


เลือกชนิดของค่าใช้จ่ายและอัปโหลดรูปภาพใบเสร็จ, การขอเบิกค่าใช้จ่ายคืนสำเร็จ!
ตรวจสอบสถานะการขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน

บนแอปมือถือแบบเรียลไทม์


การเบิกค่าใช้จ่ายคืน
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเร็ว
และแม่นยำ


ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบและอนุมัติใบเส็รจ

และรายละเอียดค่าใช้จ่าย


ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl 
To-do
มอบหมาย to-do
ด้วยเพียงไม่กี่คลิก

ผู้จัดการสามารถกำหนด to-do ให้กับพนักงาน
หรือสถานที่ทำงานผ่านแอปมือถือ
และตรวจสอบผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
To-do
วิเคราะค์ผลลัพธ์
ด้วย AI

AI วิเคราะค์ความคล้ายคลึงของรูปถ่ายที่อัปโหลดและรูปไกด์
คุณสามารถแยกงานที่ต้องทำใหม่
อย่างง่ายโดยการเปรียบเทียบ


รายงาน
สร้างรายงานต่างๆ
อย่างง่ายด้วยแอปมือถือ

สร้างฟอร์มรายงานสำหรับบริษัทของคุณ
โดยการรวมบล็อกเหมือน LEGO
รายงาน
ใคร, เมื่อไหร่, ที่ไหน? กำหนดตามรายงาน!

คุณสามารถกำหนดว่าใครเป็นผู้สร้างรายงาน, เมื่อไหร่, และแต่ละรายงาน
ควรจะถูกสร้างขึ้นที่ไหน
เมื่อคุณกำหนดวันที่เฉพาะสำหรับการสร้างรายงาน, จะแจ้งพนักงานก่อนที่จะตอกบัตรออก


การจัดการเป้าหมาย
ดูเป้าหมายการขาย
และอัตราความสำเร็จ
ทีเดียว

จัดการเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายตาม
สถานที่ทำงานหรือพนักงานและตรวจสอบ
อันดับสถานที่ทำงานหรือพนักงาน
ตามกราฟเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จ

การเบิกค่าใช้จ่ายคืน
เบิกค่าใช้จ่ายคืน
แบบง่าย

เลือกชนิดค่าใช้จ่ายและอัปโหลดรูปภาพใบเสร็จ, การขอเบิกค่าใช้จ่ายคืนสำเร็จ!
ตรวจสอบสถานะการขอเบิกค่าใช้จ่ายคืน บนแอปมือถือแบบเรียลไทม์


การเบิกค่าใช้จ่ายคืน
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ได้เร็วและแม่นยำ

ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบและอนุมัติ
ใบเส็รจและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย Shopl

ลองใช้งานตอนนี้